Telefon +46 84 468 3530
Vi står alltid redo att besvara dina frågor på telefon
+46 84 468 3530
Kontakta oss
AL Finans

AL Finans valde Nobly och OnBase som IT-fundament

Som finansieringspartner inom privat- och företagsleasing, factoring och lånefinansiering är AL Finans ålagda stränga lagkrav från myndigheternas sida när det gäller exempelvis åtgärder för att motverka penningtvätt.

För att kunna leva upp till nuvarande lagstiftning och för att kunna uppfylla nya lagkrav, har AL Finans valt den framtidssäkrade IT-plattformen OnBase som en del av grunden för företagets digitala arbetsrutiner, riskklassificering och dokumenthantering. Nobly har stått för implementeringen av OnBase, vilket har resulterat i korta svarstider, frigjort väsentliga personalresurser samt stärkt riskklassificeringen.

AL Finans verkar i en högtransaktionsmiljö, där säker och effektiv ärendebehandling samt snabba svarstider är avgörande för deras konkurrensförmåga. Beslutet om att påskynda digitaliseringstakten resulterade hösten 2020 i ett givande samarbete med konsultföretaget Nobly.

”Vår ingångsvinkel var från start en önskan om ett modernt AML-system, alltså ett system för att motverka penningtvätt. Vi behövde en finmaskig och konsekvent screening i vår onboarding-process och vår due diligence, från PEP-screening och sanktionsscreening av kunder och reella ägare av företag, till screening av terrorlistor m.m. Allt för att automatiskt kunna identifiera riskklassificeringar och följa lagstiftningen som uppdateras löpande. Vi tittade på olika system som hade AML som specialområde, men vi bestämde oss snabbt för OnBase. Som plattform ger OnBase oss en väloljad motor för hantering av AML, men är samtidigt en integrationsplattform som är integrerad i våra kundrelaterade system. Samtidigt kunde OnBase även en massa andra saker som öppnade upp nya möjligheter för oss som företag. Beslutet var därför tämligen enkelt för oss, med alla framtida möjligheter för automatisering”, berättar Johan Ploug Aagaard, direktör för strategi och affärsutveckling på AL Finans.

Flexibiliteten i OnBase bestod provet kort efter den första delen av implementeringen, när det kom nya skärpta lagkrav för rapportering om medborgarskap. Kompletteringen av den befintliga riskklassificeringen gick lätt och smidigt, precis som övriga funktionalitetslager som i efterhand har lagts till i systemet.

Sparar 2 300 timmar på manuella inmatningar

Riskvärderingar gjordes tidigare manuellt i Excel, vilket var en process som krävde stora resurser. När AL Finans får in en låneansökan i dag är alla arbetsprocesser digitala och automatiska. Den skräddarsydda OnBase-lösningen gör slagningar i relevanta databaser varefter en risikklassificering automatiskt tas fram. Under tiden kan medarbetarna fokusera på mer värdeskapande och kundrelaterade aktiviteter. Hela det optimerade processflödet har skapats i ett nära samarbete mellan AL Finans och Nobly, och har resulterat i avsevärda tidsbesparingar:

”Om vi utgår ifrån det antal ansökningar som kom in 2020, så kan vi se fram emot en besparing på minst 2 300 arbetstimmar om året, enbart i den här första fasen av vår digitaliseringsresa med Nobly och OnBase. Men det är en sak att spara in timmar, en annan sak är att vi har uppnått enhetlighet och en högre kvalitet i det här arbetet, just tack vare digitaliseringen. Användarna uppskattar att de slipper lägga tid på manuella inmatningar och en massa manuella sökningar, och i stället kan ägna tiden åt rådgivning och samtal med kunderna. Ju snabbare vi kan återkomma med ett svar, desto bättre är det – det ger oss nöjda kunder och naturligtvis även konkurrensmässiga fördelar. Vi har blivit mer effektiva och kan utan problem hantera fler ärenden per medarbetare, vilket gör att verksamheten kan växa ytterligare med samma antal medarbetare som vi har i dag”, konstaterar Johan Ploug Aagaard.

Leverantör med branschinsikt

Som Europas ledande OnBase-konsultföretag är Nobly specialiserade på affärskritiska IT-lösningar för bland annat bank-, finans- och försäkringsbranschen. En position som vägde tungt när AL Finans skulle hitta sin framtida samarbetspartner.

”Nobly vann primärt vårt förtroende tack vare deras stora insikter i den bransch som vi är en del av samt deras kompetens inom framför allt AML-området. Det är ett fält som ständigt förändras i vår bransch och som kan utmana oss att agera snabbt på grund av ny lagstiftning. Ju enklare vi kan implementera regler och lagar, desto smidigare och snabbare kan vi klara att betjäna våra kunder – vilket i vår bransch är helt avgörande. Den förståelsen tog Nobly med sig in i samarbetet redan från start. Det var betryggande att möta en leverantör som hade insikt i både branschen och de krav vi måste leva upp till”, förklarar Johan Ploug Aagaard.

OnBase som katalysator för digitaliseringen

AL Finans har höga ambitioner för den fortsatta digitaliseringen av verksamheten, där OnBase kommer att vara en central lösning.

”Hela vårt kundarkiv ska läggas över i OnBase för att ge en 360-graders kundöverblick över alla relationer, leasing- och låneavtal, underskrivna dokument osv. I kommande projekt ska vi också ha byggt in en due diligence som ständigt är pågående i våra riskklassificeringar. När vi löpande kan screena våra kunder utifrån olika kritiska parametrar, så vet vi också vilken risk vi har att göra med. Just nu gör vi riskklassificeringar i samband med själva onboarding-tidpunkten, men vi vill i kommande projekt göra det mer dynamiskt, så att processen sker löpande över hela vår portfölj. Det skulle innebära att vi över tid får de rätta kunderna och alltid har fingret på pulsen i portföljen. OnBase är en viktig del av vår framtidssäkring och tillväxtmotor”, avslutar Johan Ploug Aagaard.

Alka
Visma Collectors
Region Syddanmark
Region Hovedstaden