Telefon +45 30 54 21 54

Bank & finans

Designat för digitaliseringbehoven

i bank- och finansbranschen

Vi står alltid redo att besvara dina frågor på telefon
+45 30 54 21 54
Kontakta oss

Mer än 5 500 finansiella organisationer världen över använder OnBase för omedelbar tillgång till relevanta data, när och där de behöver dem.

Det ställs större och större krav från myndigheter och kunder i den finansiella sektorn. Genom att automatisera pappersbaserade, manuella processer till effektiva arbetsflöden höjs servicenivån, datasäkerheten och effektiviteten.
OnBase kan integrera till även de mest slutna banksystemen och därmed hämta data till arbetsflöden eller berika kärnsystemet med relevanta dokument eller data.

AML och KYC

Vi upplever ofta att, särskilt processer som AML (Anti Money Laundering) och KYC (Know Your Customer), har högsta prioritet inom bank- och finanssektorn.
Dessa procedurer och riskbedömningar, som ska utföras på varje enskild kund enligt krav från myndigheterna, är både tids- och resurskrävande.
Här kan vi hjälpa till, både i ”onboarding-förloppet” med att hämta in ekonomisk redovisning, likviditetsrapporter och nyckeltal, kunskap om politisk exponering (PEP) och kundkällor, samt med att skapa automatiska riskbedömningar som utgår från era parametrar och regelverk.
Utöver detta så kan vi löpande automatiskt notifiera er om det till exempel sker förändringar i ägarstruktur, om kapital minskar radikalt eller om andra parametrar förändras. Det innebär att en ”On-Going Due Diligence” (ODD) kan upprätthållas på en hög nivå. Genom detta säkrar vi att den manuella inhämtningen av data minimeras, vilket i sin tur leder till att varje handläggare kan hantera fler ärenden.

Kundkommunikation

Myndigheternas krav på säker behandling av kunddata och kundernas förväntan på digital tillgänglighet sätter hård press på kundkommunikationen.
Att kunna utbyta information och dokument med nya såväl som befintliga kunder och samtidigt upprätthålla GDPR och liknande regelefterlevnad, är en växande utmaning.
Vi möter och känner igen denna utmaning, och det vi på Nobly upplever, är att det ofta leder till att man använder email när kundkommunikationen blir komplicerad.
Med OnBase som kundkommunikationsplattform så kan vi lösa denna utmaning genom att hålla ordning på data och dokument. Vi kan på ett säkert sätt hämta in data till en portallösning, som också erbjuder digital signering av dokument. Genom att använda OnBase blir GDPR och övrig regelefterlevnad ingen utmaning eftersom vi låter systemet hålla reda på regler kring när dokument ska destrueras samt era processer kring övrig regelefterlevnad. Revisioner och kvalitetscertifieringar hanteras smidigt eftersom all hantering i OnBase loggas, och man kan ta ut rapporter på vem/vad/när i realtid.
Utöver regelefterlevnad så kan OnBase CCM-plattform (Content Composer Management) minska tidskrävande dokumentproduktion med hjälp av mallar direkt i Microsoft Word och importera data och information från många olika system. Därefter kan distribution av dokument ske helt automatiskt enligt pre-definierade körningar, eller om man föredrar, så kan den enskilda medarbetaren sända dokument från OnBase direkt till kund.

Läs mer om OnBase CCM-plattform här

​Amerikanska Hyland som skapat OnBase, har under mer än 25 år renodlat sin branschexpertis inom utvalda industrivertikaler. Som certifierad OnBase-partner talar Nobly din branschs språk och förstår branschens utmaningar. Det innebär att när du investerar i OnBase, så investerar du inte bara i ett IT-system. Du investerar i marknadens ledande intuitiva informationsplattform som smälter samman med dina kärnsystem och lyfter din verksamhet tillsammans med dig.

Alka
Visma Collectors
Region Syddanmark
Region Hovedstaden